Learning Chinese

Hello! How do you do!................................................Ni Hao! Nin Hao (more formal)!

How are you?................................................Ni Hao Ma? Nin Hao Ma(more formal)?

Good morning!...............................................Zao Shang Hao!

Good afternoon!................................................Xia Wu Hao!

Good evening!................................................Wan Shang Hao!

Good night!................................................Wan An!

Good-bye!................................................Zai Jian!

I see!................................................Wo Ming Bai Le!

I'm sorry!................................................Dui Bu Chi!

It's OK! It doesn't matter!................................................Mei Guang Shi!

Thank you!................................................Shie Shie!

See you tomorrow!................................................Ming Tian Jian!

You're welcome!................................................Bu Ke Chi!

Let's go!................................................Wo Men Zou Ba!

I'm hungry!................................................Wo Er Le!

I agree!................................................Wo Tong Yi!

Good!................................................Hao!

How much (Asking for price)?................................................Duo Shao Qian?

I'm coming!................................................Wo Lai Le!

This way!................................................Zhe Bian Ching!

No!................................................Bu!

After you!................................................Ni Xian Ching!

Follow me!................................................Gen Wo Lai!

Slow down!................................................Man Dian!

Be careful! Watch out!................................................Xiao Xin!

Of Course!...............................................Dang Ran Le!

Take care!.................................................Bao Zhong!

Bottoms Up!................................................Gan Bei!

Good luck!................................................Zhu Ni Hao Yun!